Regulamin

REGULAMIN

1. Karnety i opłaty

 • W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
 • W celu rezerwacji miejsca należy wykupić karnet.
 • Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu (chyba, że brak możliwości
 • wykorzystania karnetu wynika z działań Studio Jogi i Rehabilitacji)
 • Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 • Karnet zamknięty jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony. Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.
 • Karnet jest dowodem wpłaty.
 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 • Opłaty za zajęcia dokonywane są przed zajęciami w formie gotówkowej

2. Korzystanie z usług

 • Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z 1, mają prawo:
 • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
 • używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
 • używać na sali ćwiczeń własnej maty,
 • korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 • Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
 • Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 • Klient wykonuje ćwiczenia na własną odpowiedzialność
 • Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 • Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
 • Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 • Klient zobowiązany jest:
 • do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 • stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
 • zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
 • po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 • do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
 • niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
 • do przestrzegania Regulaminu.
 • Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

3. Postanowienia końcowe

 • Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
 • Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 • Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
 • Osoba, która wykupuje karnet lub wejście jednorazowe, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.